ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

8-րդ դասարան

ՎԵՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Տպագրված է «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն ՓԲԸ տպարանում
Հեղինակներ՝ Սիլվա Պետրոսյան, Սերոբ Խաչատրյան, Հայաստան Գրիգորյան, Մադլենա Առաքելյան
Խորհրդատու՝ Գևորգ Հակոբյան
Խմբագիր՝ Արտակ Սուրենի Ոսկանյան
Սրբագրիչ՝ Անահիտ Պապյան
Ձևավորումը՝ Նվարդ Հայրապետյանի
Շապիկի ձևավորումը՝ Արամ Ուռուտյանի
Էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսներ տրամադրող խումբ՝  «ՓԻ ԱՐ Ֆոկուս» ՍՊԸ

ԴԱՍ 12

Էջ 91
ԾԱՆԻ՛Ր ԶՔԵԶ
Դիտարկեք, թե վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ինչպես եք իրականացրել Ձեր պարտա¬կա¬նու¬թյուն¬նե¬րը և լրացրեք հետևյալ աղյուսակը: Ձախ սյունակում նշեք պարտականության անվանումը (օրինակ` հաց գնել, փոքր եղբորը կամ քրոջը մանկապարտեզից տուն տանել, դասերին պատրաստվել, հետազոտություն անցկացնել և այլն), իսկ աջ կողմում յուրաքանչյուր պարտականության կատարմանը տվեք համապատասխան գնահատական:

TOP